หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรโยค ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150

ข้อมูลบุคลากร

ศูนย์ กศน.อำเภอไทรโยค มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 23 คน แบ่งออกเป็น
1. ข้าราชการ จำนวน 3 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน 8 คน
4. หัวหน้า กศน.ตำบล จำนวน 7 คน
5. ครูศรช.บ้าน จำนวน 2 คน
6. เจ้าหน้าที่ห้องสุมด จำนวน 1 คน
7. พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน